Brometo de potássio ( CAS: 7758-02-3 )
Brometo de potássio

Kat-Chem Kft.